IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXIX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas skelbiamas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 144 530,04 Eur iš EJRŽF ir LR valstybės biudžeto lėšų.

XXIX kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2022 m. spalio 26 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-6.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos priimamos) nuo 2022 m. lapkričio 3 d. 8 val. iki 2022 m. gruodžio 5 d. 15 val.

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2022-09-01 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos administravimo taisyklės

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika