IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 


XXXII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 18 733,40 Eur iš Europos sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšų.

XXXII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2023 m. kovo 23 d. IRVVG visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. NS-1.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2023 m. kovo 30 d. 8 val. iki 2023 m. gegužės 2 d. 15 val. Kvietimo galiojimo metu projektų paraškų negauta.

Kvietimo Nr. 32 skelbimas
32K_kvietimo_skelbimas_Verslas_Euri.pdf (211.28KB)
Kvietimo Nr. 32 skelbimas
32K_kvietimo_skelbimas_Verslas_Euri.pdf (211.28KB)
Kvietimo Nr. 32 finansavimo sąlygų aprašas
32K_FSA_0_Verslas_galutinis.pdf (406.78KB)
Kvietimo Nr. 32 finansavimo sąlygų aprašas
32K_FSA_0_Verslas_galutinis.pdf (406.78KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
32K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (152.2KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
32K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (152.2KB)
Projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
32K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (49.32KB)
Projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
32K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (49.32KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
32K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.9KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
32K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.9KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2023-02-18 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika