IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai - didelių pasiekimų pradžia

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014-2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“

Kvietimo galiojimo (vietos projektų paraiškų priėmimo) laikas: nuo 2017 m. spalio 30 d. 8 val. iki 2017 m. gruodžio 4 d. 17 val.

III kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2017 m. spalio 30 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-6.

Pareiškėjų dėmesiui! Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklų 23.1.5.3. papunkčiu, kai paramos prašoma verslo plėtrai, šalia kitų ekonominio gyvybingumo rodiklių (grynojo pelningumo, skolos ir paskolų padengimo) turi būti vertinama ir vidinės grąžos normos rodiklio reikšmė, todėl prašome šį rodiklį nurodyti šalia kitų ekonominio gyvybingumo rodiklių Verslo plano 7 skyriuje.

Kvietimas Nr.3
3K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.docx (960.93KB)
Kvietimas Nr.3
3K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.docx (960.93KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
3K_FSA_0_Verslas_suderintas.docx (151.79KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
3K_FSA_0_Verslas_suderintas.docx (151.79KB)
FSA 3 priedas
3K_FSA_3_priedas_verslo_planas.docx (74.98KB)
FSA 3 priedas
3K_FSA_3_priedas_verslo_planas.docx (74.98KB)
SVV statuso deklaracija
Smulkiojo bei vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV statuso deklaracija
Smulkiojo bei vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
„Vienos įmonės“ deklaracija
„Vienos įmonės“ deklaracija pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
„Vienos įmonės“ deklaracija
„Vienos įmonės“ deklaracija pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2017-09-01 galiojanti redakcija)

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika