IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal VII kvietimą baigėsi 2018 m. liepos 4 d.

VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas skelbiamas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas verslo, socialinio verslo kūrimo ir vystymo srityse“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

VII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2018 m. gegužės 24 d. IRVVG visuotiniame narių susirinkime (protokolo Nr. NS-2).

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2018 m. birželio 4 d. 8 val. iki 2018 m. liepos 4 d. 17 val. Kvietimo galiojimo metu vietos projektų paraiškų negauta.

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (redakcija nuo 2017-11-25 iki 2018-04-20)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės