IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 


Kodėl verta būti IRVVG nariu?

 

-          Asociacijos nariai, dalyvaudami IRVVG visuotiniuose susirinkimuose bei rinkdami IRVVG valdymo organus ir/arba patys būdami išrinkti, turi galimybę aktyviai dalyvauti kaimo plėtroje ir prisidėti prie savo vietovės ekonominės ir socialinės gerovės kėlimo.

-          Asociacijos nariai turi teisę gauti informaciją ir dalyvauti IRVVG renginiuose (konferencijose, seminaruose, apskritojo stalo diskusijose ir pan.).

-          Asociacijos nariai turi galimybę dalyvauti IRVVG įgyvendinamuose projektuose (mokymuose, stažuotėse, kelionėse ir pan.).

-          Asociacijos nariai turi galimybę reklamuotis IRVVG rengiamose reklaminėse priemonėse (reklaminiuose leidiniuose, filmuose, parodose, straipsniuose ir pan.)

         

Kaip įstoti į IRVVG?

 

IRVVG nariais gali būti kaip fiziniai, taip ir juridiniai asmenys, registruoti ir veikiantys Ignalinos rajono teritorijoje. Asociacijos nariu gali tapti tik pilnametis asmuo.  Stojantysis į IRVVG narius turi pripažinti IRVVG įstatus, sutikti sumokėti visuotinio susirinkimo nustatytą stojamąjį nario mokestį bei pateikti šiuos dokumentus.

 

Fizinis asmuo turi pateikti:

  • IRVVG primininkui adresuotą raštišką prašymą
  • Asmens dokumento kopiją
  • Pažymą apie deklaruojamą gyvenamąją vietą
Fizinio asmens prašymo forma
IRVVG prasymas del narystes FIZINIAM ASMENIUI.doc (41KB)
Fizinio asmens prašymo forma
IRVVG prasymas del narystes FIZINIAM ASMENIUI.doc (41KB)


Juridinis asmuo turi pateikti:

  • IRVVG primininkui adresuotą raštišką prašymą
  • Organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti stojančiojo tapimą kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą;
  • Stojančiojo juridinio asmens juridinių asmenų regsitro išrašą ir įstatų (nuostatų) kopiją.

Juridinio asmens prašymo forma
IRVVG prasymas del narystes JURIDINIAM ASMENIUI.doc (48KB)
Juridinio asmens prašymo forma
IRVVG prasymas del narystes JURIDINIAM ASMENIUI.doc (48KB)

 

Klausimas dėl naujo nario priėmimo sprendžiamas artimiausiame IRVVG valdybos susirinkime balsavimo būdu. Nariu tampama valdybos susirinkimui patenkinus prašymą ir sumokėjus stojamąjį įnašą (10 eurų).

IRVVG nariai moka kasmetinį nario mokestį (10 eurų).